Zwroty i reklamacje

ZWROTY

W przypadku gdy zakup nie jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przysługuje Ci prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych w art. 33 i art. 34 wymienionej Ustawy.

W tym celu prosimy o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, np. wg wzoru przykładowego Formularza odstąpienia od umowy (Załącznik 1) w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy prosimy kierować na adres:

Prosimy o nadanie zwrotu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na adres:

Naturalne Składniki Monika Perlejewska
ul. Gliwicka 6/8, 59-220 Legnica

Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie mieć śladów użytkowania, poza śladami koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, zgodnie z Regulaminem, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do:

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

Jako Kupującemu, przysługuje Ci prawo z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach rękojmi.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego biuro@naturalneskladniki.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Użytkowników zagranicznych powinni oni zorientować się, jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

DO POBRANIA

Załącznik 1 – formularz odstąpienia od umowy