Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Naturalne Składniki
[www.naturalneskladniki.pl (naturalneskladniki.pl)]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu [www.naturalneskladniki.pl (www.naturalneskladniki.pl)] w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Naturalne Składniki Monika Perlejewska, ul. Gliwicka 6/8, 59-220 Legnica, NIP 6912315624, REGON 520592943.

4. Właściciel sklepu w ramach oferowanych przez siebie produktów prowadzi ich sprzedaż, czyli zawiera z kupującymi umowy sprzedaży.

II. DEFINICJE

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • SPRZEDAWCA – SPRZEDAJĄCY – podmiot, który dokonuje, w ramach Sklepu, sprzedaży towarów.
 • SKLEP – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej.
 • UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towarów.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • MATERIAŁY – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 • UŻYTKOWNIK – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, zawierająca Umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
 • KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa.

III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

1. Użytkownik może porozumiewać się z Właścicielem sklepu:

 1. pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Gliwicka 6/8, 59-220 Legnica
 2. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 783 887 914
 3. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@naturalneskladniki.pl

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

 1. podłączenie do Internetu,
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
 3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
 4. włączona obsługa Cookies i Java Script,
 5. program do odczytu plików formatu PDF.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale.

3. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sklepu, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji w której Sklep wyrazi na to pisemną zgodę.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu regulaminu.

3. Użytkownik ma możliwość założenia konta na stronie Sklepu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie historii swoich zamówień jak i śledzenie procesu realizacji aktualnego zamówienia.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy. Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym w trybie 24 godzin/7dni w tygodniu/365 dni w roku. Usługi mogą być niedostępne podczas okresowej konserwacji sklepu, w razie jego awarii oraz wskutek ustanowienia przerwy przez Właściciela z innych przyczyn.

2. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów ich dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.

5. Po otrzymaniu zamówienia Sklep weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sklep, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sklep poinformuje o tym Użytkownika.

6. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Sklep przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.

7. Użytkownik dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

8. Ocena czy Użytkownik będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku zamawiania Produktów.

9. Sklep realizuje zamówienia tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Sklep po opłaceniu zamówienia wystawia Kupującemu fakturę lub paragon.

VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Użytkownika towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sklep.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie. Użytkownik otrzymuje finalną, łączną cenę za zamówienie w jego podsumowaniu w ostatnim kroku procesu zakupowego.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

5. Użytkownik może dokonać płatności za zakupiony towar wybierając jedną z kilku opcji:

 1. przelew za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014,
 2. przelew zwykły na nr konta ING BANK ŚLĄSKI S.A. 28 1050 1748 1000 0097 4652 0288,
 3. za pobraniem.

VIII. DOSTAWA

1. Towary będą dostarczane na adres Użytkownika w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.

2. Towary będą dostarczane przez różne firmy zajmujące się przewozem i dostarczaniem towarów, z którymi współpracuje Sklep. Użytkownik będzie na bieżąco informowany o danych przewoźnika, który wykonuje dostarczenie zamówionego przez Użytkownika towaru.

3. Czas dostawy uzależniony jest od dostępności towaru i czasu jaki na dostawę przewidział przewoźnik. Czas realizacji zamówień przez Sklep to standardowo od 3 do 5 dni roboczych, jednakże przy niektórych przedmiotach może ulec wydłużeniu. Użytkownik jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.

4. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika, Sklep zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Użytkownik ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

 1. częściową realizacją – wybór przez Użytkownika tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
 2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Użytkownikowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

5. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sklep umożliwi Użytkownikowi, w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sklepu, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Użytkownikowi towaru.

6. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy przewoźniku dostarczającym towar. Zobowiązany jest do spisania protokołu wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przesyłki, a także nieprzyjmowania przesyłki, która jest uszkodzona. Towary uszkodzone w transporcie, z których Użytkownik nie spisał protokołu uszkodzenia nie będą przyjmowane przez Sklep.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Naturalne Składniki Monika Perlejewska, ul. Gliwicka 6/8, 59-220 Legnica, NIP 6912315624, REGON 520592943.

2. Naturalne Składniki Monika Perlejewska gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Naturalne Składniki Monika Perlejewska, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem serwisu do potrzeb Użytkowników. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy Naturalne Składniki Monika Perlejewska, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z serwisu, m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia konta. Dane osobowe Uzytkownika przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług elektronicznych świadczonych w serwisie, jak również do składania zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług elektronicznych oraz brak możliwości składania zamówień.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W celu odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia Sklepowi oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres email: biuro@naturalneskladniki.pl. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Kupujący niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik będący konsumentem pokrywa koszty zwrotu rzeczy.

5. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie mieć śladów użytkowania, poza śladami koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Użytkownika, Sklep zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy.

7. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad.

2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Użytkownik może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. W przypadku Umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Użytkownika o pozostałym statusie.

4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Towaru do Sklepu.

5. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego w sposób identyczny do tego w jaki została złożona reklamacja. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację.

8. W przypadku wskazania przez Sklep potrzeby odesłania reklamowanego produktu, koszty wysyłki pokrywa Sklep. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Użytkowników zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

10. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do:

 1. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

DO POBRANIA

Załącznik 1 – formularz odstąpienia od umowy